Výroční zpráva rok 2008

Autor: Jana Černá <zlatastudanka(at)seznam.cz>, Téma: Naše organizace, Vydáno dne: 16. 02. 2009

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Zlatá studánka v České Třebové hodnotí ve své výroční zprávě pátý rok činnosti - od roku 2003.

Kdo jsme

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Naším posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Zlatá studánka v České Třebové vznikla v září 2003 a název si dala podle skutečné studánky nacházející se v našich lesích.

Naše činnost je rozsáhlá a rozmanitá.

V základní organizaci vládne tvůrčí atmosféra, pohoda, dobrá spolupráce a chuť pomáhat přírodě..

Na exkurzi do Bledných skal

Členská základna

Počet členů k 31.12. 2008: 29 dospělých a ve 3 oddílech MOP 56 členů.

Seznam členů: Beranová Zdena, Černá Jana, Dostálek Miroslav, Dostálek Vladimír, Dušek Pavel, Dušková Gabriela, Dušková Hana, Elblová Lenka, Gablerová Irena, Houserová Ludmila, Chadimová Věra, Chleboun Petr, Kerhart Josef, Klaclová Květa, Maárová Hana, Maár Karol, Mistr Ladislav, Mistrová Alena, Ondráček Jaroslav, Ondráčková Věra, Pechancová Marie, Spirmanová Marie, Třasák Vladimír, Umová Jiřina, Urbánková Radka, Vomáčková Pavlína, Vobora Petr, Voborová Blanka, Zapletalová Alena.

Složení výboru ZO ČSOP:

Činnost výboru

Výbor základní organizace se letos sešel 10krát. Svolány byly celkem 3 členské schůze.

Výbor připravil a podal žádosti o přidělení grantů a dotací:

Členové ZO se aktivně zúčastňují celé řady jednání, exkurzí a prezentací ZO:

Jednání a spolupráce

ZO je začleněna do Sdružení ČSOP se sídlem v Ústí nad Orlicí a členem Krajského sdružení ČSOP Pardubického kraje.

Členové se aktivně podíleli na přípravě a distribuci Zpravodaje ČSOP 2008. Pokračuje spolupráce s médii: Českotřebovský Zpravodaj, Orlický Deník, OIK TV, Mladá fronta Dnes, Ozvěny-měsíčník města Ústí nad Orlicí. Prezentace ZO ČSOP na Dni Země v České Třebové na oslavách 730 let města.

Den Zem? 2008 na Starém nám?stí.
Den Zem? 2008 na Starém nám?stí.
Oslavy m?sta ?eská T?ebová - 730 let
Den Zem? 2008 na Starém nám?stí.

Richterova chata

Organizace získala do nájmu Richterovu chatu v lese nad údolím Skuhrovského potoka. Výpůjčku schválila rada města Česká Třebová v srpnu 2006. Bude hlavně sloužit k zájmové činnosti dětí a mládeže.

Co nového v roce 2008 na Richterově chatě:

Posekání loučky u chaty, řezání dřeva, výzdoba chaty obrázky, zajištění opravy dveří a oken po vloupání, posezení s trampskými písničkami, opětné zasklívání oken po násilném rozbití, úklid chaty, přibití lepenky z vrchní strany chaty a dřevěné kůlny. Dále pravidelná kontrola chaty.

Správci chaty jsou: Vladimír Třasák a Petr Vobora.

Setkání u Richterovy chaty
Posezení na Richterov? chat? s hudbou

Ochrana biodiverzity

Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o cenné biotopy či podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů patří mezi základní poslání svazu.

Péče o Živou zahradu pokračovala i v roce 2008. Živá zahrada byla vytvořena a zpřístupněna projektem "Ochrana biodiverzity v roce 2007". Umístěné ptačí budky (12 ks), zásobní krmítka, budky pro hmyz, ježky a čmeláky přispívají k zachování a dalšímu oživování školní zahrady. Umístěná informační tabule inspiruje občany k založení obdobných útulků, krmítek a budek pro zvířata na vlastních zahrádkách.

Chráněné území "Ekosystémy potoka Potočnice" bylo zřízeno v Písečné u Žamberka. Na lokalitě o velikosti 2 500 m čtverečních bude prováděn biologický monitoring a údržba rybníka i s jeho faunou a flórou.

Pan Maár o?et?uje stromy

Práce s dětmi a mládeží

Český svaz ochránců přírody zřídil pro práci s mládeží základní organizační složku: kolektiv mladí ochránci přírody (MOP), často zkracujeme na MOPík. Mladí ochránci přírody vyvíjejí aktivity zaměřené na poznávání přírody a na její ochranu. Takovéto kolektivy má naše ZO ČSOP tři:

Dar?a s Ivou - vedoucí MOP Hru?ky

Scházejí se na ZŠ Nádražní v České Třebové, na ZŠ ve Třebovici a v klubové místnosti Ekocentra Červenka.

Zde se pravidelně schází i dosud neregistrovaný kolektiv dětí ze 4. tříd "Mini Křečíci" s vedoucí Jiřinou Jansovou - studentkou pedagogické fakulty.

Součástí jejich schůzek jsou vycházky, jednodenní i víkendové pobyty do přírody - pod širé nebe.

V roce 2008:

Mladí ochránci přírody se účastní práce a akcí, které ZO ČSOP zorganizuje pro dospělé členy. Uveďme tyto příklady:

MOP se zapojují do přírodovědných soutěží, které organizují ZO ČSOP a ZŠ Habrmanova v České Třebové pro ZŠ regionu. Zde soutěží i pomáhají při organizaci soutěže. Tyto soutěže probíhají v květnu.

Je samozřejmostí, že se starají o naši Zlatou studánku a o ZOO koutek v sídle Ekocentra Červenka.

ZO ČSOP odebírá metodický zpravodaj Depeše JUV.

Aktivity našich kolektivů MOP jsou tradičně a hojně podporovány dotacemi od Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Mini k?e?íci v Semanín? u koní
Mini k?e?íci - spaní ve ?kole
Otvírání Zlaté studánky
Otvírání Zlaté studánky
Setkání MOP na Vochtánce
Setkání MOP na Vochtánce
Spole?né setkání MOP na Vochtánce
Spole?né setkání MOP na Vochtánce
K?e?íci si zahráli Karkulku
Výlet do Olomouce

Ekologická výchova

Ekologická výchova a osvěta jsou podstatnou součástí aktivit ČSOP. Jejím prostřednictvím se snažíme přiblížit veřejnosti obsah naší práce, nabídnout informace o stavu přírody, seznámit s možností její ochrany a šetrného způsobu života.

Ekocentrum Červenka je v budově Základní školy v Habrmanově ulici 1500, Česká Třebová. Je akreditované ÚVR ČSOP. Umožňuje činnost MOP, klubovou činnost pro členy ZO i pro veřejnost, je sídlem ekoporadny.

Ekocentrum ?ervenka - výuková st?na

Činnost ekocentra rozdělujeme takto:

1. osvětová činnost

V roce 2008 jsme uskutečnili tyto akce:

P?írodov?dné sout??e v Ekocentru ?ervenka
P?írodov?dné sout??e

2. výuková činnost

Ekovýchovné výukové programy, jejich příprava a organizace jsou doménou Mgr. Pavlíny Vomáčkové.

Výukové programy pro ?koly vede Pavlína Vomá?ková Výukový program: Velikonoce
Výukový program: Velikonoce

3. vzdělávací činnost

V této oblasti je činnost zaměřena na vzdělávací dílny. Cílem je zachovat a oživit stará a často zapomenutá lidová řemesla formou jednodenních i vícedenních kurzů. Široká veřejnost je hojně navštěvuje. Dílny, ale i přednášky jsou podpořeny grantem Pardubického kraje.

Uvádíme letošní dílny:

Pod ZO ČSOP pracuje Klub Patchwork, vedený Jarmilou Dostálovou. Schází se pravidelně každou první středu v měsíci na zajímavé šicí dílny, při kterých se zužitkovávají zbytky látek. Členky z nich vytváří nové krásné polštáře, deky, tašky a jiné drobnosti. Své letošní práce představily na vánoční městské výstavě, která se konala v prosinci v Kulturním centru v České Třebové.

Cvičení pro zdraví je organizováno každý týden v tělocvičně ZŠ Habrmanova v České Třebové. Vedou je cvičitelky: Marie Hyšková a Jana Cejnarová.

Ve středisku ochrany přírody STROM v Písečné u Žamberka se uskutečňují přednášky a besedy zaměřené na ochranu zeleně a ochrany přírody celkově.

Váno?ní výstava s patchworkem Dílny patchwork
V Ekocentru ?ervenka probíhají pravidelné floristické dílny
Ukázky dílen na Velikono?ní výstav?
P?edná?ka  s A. Pirklovou

4. poradenská činnost

Ekologická poradna je otevřena každé pondělí od 13.00 do 15.00 hod. odpoledne (kromě školních prázdnin). Přítomné členky zodpovídají dotazy a poskytují konzultace širokému spektru klientů.

Ekologickou poradnu zajišťují: Mgr. Marie Pechancová, Květa Klaclová a Hana Dušková. Všechny mají přírodovědné nebo ekonomické vzdělání, které jim umožňuje klientům poradit.

Ve Středisku ochrany přírody STROM v Písečné u Žamberka zajišťuje ekologickou poradnu Karol Maár, odborný arboretista. V roce 2008 poskytlo 80 konzultací a přednášek na téma ochrany přírody zaměřené na ochranu poškozených stromů. Některé konkrétní dotazy týkající se ochrany stromů byly panem Maárem řešeny na místě (Borová u Poličky, Dašice, Chroustovice).

Dávno předtím, než člověk začal

svou ničivou činnost,

pro kterou si nárokuje název vládce přírody,

byl skutečným vládcem Země strom.

Bohumil Němec

Výběr plánovaných akcí v roce 2009

Měsíc - Hod. - Název akce - Zajišťuje

únor

březen

duben

květen

červen

září

říjen

listopad

prosinec

Další pravidelné akce :

Hospodaření v roce 2008

ROZVAHA

AKTIVA v Kč

PASIVA v Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V Kč

Kontakty:

Adresa : ZO ČSOP Zlatá Studánka U Podhorky 1671 56002 Česká Třebová

Webová stránka: http://www.zlatastudanka.ctrebova.cz

E-mail: zlatastudanka@seznam.cz

Kontakt na členy výboru ZO ČSOP:

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s. Česká Třebová číslo účtu: 132 770 5349/0800 IČO:711 881 69

Poděkování:

Spolupráce s médii:

Českotřebovský zpravodaj, Ústecké ozvěny, Orlický deník, OIK TV Česká Třebová, Mladá fronta Dnes.

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Obsah:

Spole?ná setkání na Vochtánce