ČSOP ZO ČSOP Zlatá Studánka Česká Třebová
Dnešní datum: 16. 07. 2024  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Galerie :: Odkazy  

Vyhledávání

Vyhledat text

sex shop

Kontakt
ZO ČSOP Zlatá Studánka

e-mail: Pavlina.Vomackova@seznam.cz sex shop

* VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Vydáno dne 06. 04. 2015 (2590 přečtení)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014


1. KDO JSME

 • Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je pobočný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Naším posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.
 • Český svaz ochránců přírody slaví 35 let od svého založení.

  Naše organizace má k 31. prosinci 2014: 42 členů.

  Z naší činnosti:
 • - Provádíme vzdělávání a osvětu veřejnosti: organizujeme Den Země, Den zvířat, Ukliďme svět, přednášky, exkurze aj.
 • - Oblíbené jsou ekovýchovné výukové programy pro děti základních a mateřských škol.
 • - Spolupodílíme se na přírodovědných soutěžích a mineralogické olympiádě.
 • - Základní organizace pořádá dílny aranžování z přírodních materiálů.
 • - Ekoporadna byla otevřena každé pondělí a čtvrtek a poskytovala konzultace širokému spektru klientů.
 • - Program Zelená karta ČSOP „Technická památka Mlýn v Písečné čp. 35“ pokračuje pod vedením p. Hany Maarové
 • .
 • - Oblíbené jsou odborné exkurze po zajímavých místech v naší zemi.
 • - Velký zájem je i o přednášky pana PaedDr. Jiřího Štyrského.
 • - Kampaně jako Den Země mají ve městě tradici.

2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA

  Počet členů k 31.12. 2014: 42 členů.

  Seznam členů:

  Černá Jana, Dostálek Miroslav, Drašnar Antonín, Drašnarová Anna, Dušek Pavel, Dušková Gabriela, Dušková Hana, Fiala Pavel st., Fiala Pavel ml., Fialová Hana, Fialová Lucie, Gabler Heřman, Gablerová Irena, Houserová Ludmila, Hruška Vladislav, Hrušková Darina, Hyšková Marie, Chleboun Petr, Kadlecová Olina, Kaštánková Zdenka, Kebrle Matouš, Kebrle Milan, Klaclová Květa, Kodytková Eliška, Maarová Hana, Mistr Ladislav, Mistrová Alena, Ondráček Jaroslav, Ondráčková Věra, Pechancová Marie, Reimerová Jaroslava, Studnařová Zdena, Tomková Vlasta, Umová Jiřina, Vobora Petr, Voborová Blanka, Vomáčka Petr ml., Vomáčka Petr st., Vomáčková Anna, Vomáčková Marie, Vomáčková Pavlína, Zapletalová Alena.

  Složení výboru ZO ČSOP

  Výbor ZO pracoval v tomto složení:
 • Pavlína Vomáčková předsedkyně
 • Hana Dušková hospodářka, účetní
 • Darina Hrušková jednatelka
 • Květa Klaclová členka výboru
 • Jana Černá členka výboru
 • Alena Mistrová členka výboru + správce Richterovy chaty
 • Irena Gablerová členka výboru
 • Marie Hyšková členka výboru
 • Marie Pechancová revizorka
 • Ing. Miroslav Dostálek obdržel svazové vyznamenání Příroda děkuje.


3. ČINNOST VÝBORU

  Výbor základní organizace se sešel 10krát. Svolány byly celkem 2 členské schůze – 12.3.a Vánoční setkání pro členy a příznivce ZO ČSOP Zlatá studánka 10.12.2014.

  Výbor připravil a podal žádosti o přidělení grantů a dotací:

 • Granty Pardubického kraje pro rok 2014 (Ekocentrum Červenka – středisko environmentální výchovy).
 • Příspěvek na činnost od města Česká Třebová.
 • Infocentra - podpora poskytování informací veřejnosti o ČSOP, LČR a jejich spolupráce v zařízeních ČSOP.
 • Podepsána nová smlouva s ředitelstvím ZŠ Habrmanova – od 1.1.2015 bude ZO platit za nájem z místností pronajatých pro činnost organizace.
 • Semináře k Novému občanskému zákoníku pro NNO, se v Letohradě zúčastnily H. Dušková a P. Vomáčková.
 • Celorepublikové setkání členů ČSOP v Krňovicích se zúčastnili: P. Vomáčková, H. Dušková, A. Mistrová, L. Mistr, M. Hyšková, J. Reimerová, V. Tomková.
 • Výbor odeslal dopis starostovi města k problematice ukládání bioodpadu z domácností.
 • Výbor odeslal dopis Odboru ŽP ohledně skládky Na Podhorce u řeky Třebovky.
 • Výbor odeslal dopis Odboru ŽP ohledně průtoku řeky Třebovky v Třebovici.
 • Pokračuje spolupráce s médii: Českotřebovský zpravodaj, Orlický deník, OIK TV.

4. PREZENTACE ZO ČSOP NA DNI ZEMĚ V Č. TŘEBOVÉ NA STARÉM NÁMĚSTÍ DNE 15. KVĚTNA 2014


5. RICHTEROVA CHATA

  Richterovu chatu v lese nad údolím Skuhrovského potoka má ZO ve výpůjčce od Města Česká Třebová od srpna 2006. Byla půjčena pro zájmovou činnost dětí a mládeže a činnost ZO. Oproti jiným letům byla chata v roce 2014 minimálně využívána, došlo k tomu skončením činnosti MOP u ZO 52/15.

  Během roku 2014 činnost a pohyb členů na chatě:

 • sekání louky okolo chaty a přístupové cesty
 • úklid okolí a chaty
 • průběžné kontroly chaty a okolí během celého roku
 • proběhla inventarizace majetku ZO
 • Na všem se podílejí členové výboru a manželé Mistrovi - správci chaty.

6. OCHRANA BIODIVERZITY

 • Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o cenné biotopy či podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů patří mezi základní poslání svazu. Péče o Živou zahradu pokračovala i v roce 2014 renovací stávajících příbytků pro zvířata. Živá zahrada byla vytvořena a zpřístupněna projektem "Ochrana biodiverzity v roce 2007". Umístěné ptačí budky (12 ks), zásobní krmítka, budky pro hmyz, ježky a čmeláky přispívají k zachování a dalšímu oživování školní zahrady. Informační tabule byla poškozena povětrnostními vlivy, byla sejmuta a připravena pro renovaci. Areál zahrady byl obohacen vytvořením Geoparku (horniny, zkameněliny). Dílo vzniklo z iniciativy Mgr. Milana Michalského, vedoucího Minerálního klubu Česká Třebová, v rámci projektu „Škola hrou v kraji Komenského“. Obohatí výuku přírodovědných předmětů zdejších škol a je přístupný veřejnosti.

 • Ekosystémy potoka Potočnice, VKP dle zákona o ochraně přírody č. 114/1992 Sb., zůstávají nadále v pozornosti ZO ČSOP Zlatá studánka. Monitoring bude pokračovat, louka bude jednou ročně pokosena. Dne 1. března se 9 členů ZO podílelo na čištění Potočnice u Mlýna v Písečné.

 • Květena v jihozápadní části Třebovského mezihoří byla v roce 2013 obohacena nálezem hořce tolitovitého (Gentiana asclepiadea, Scop.). Lokalita zůstala v roce 2014 neporušena. Populace se rozrůstá.


7. PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

 • Na VIII. Sněmu ČSOP se jasně projevily vzrůstající ideové a obsahové rozdíly mezi ČSOP zaměřeným hlavně na ochranu přírody a Sdružením MOP zaměřeným na práci s dětmi. V důsledku toho se v naší ZO práce s dětmi a mládeží změnila. Osamostatnil se oddíl Stopaři „E“ Červená Voda.

 • Oddíly Čipmánci a Hrušky přešly do Mladých ochránců přírody (MOP) a vytvořily samostatně hospodařící jednotku KÁMEN.

 • POJĎTE S DĚTMI DO PŘÍRODY

 • Protože chceme podpořit společné chvíle dětí a jejich rodičů v přírodě, vyrážíme pod vedením Dariny Hruškové jednou za měsíc v sobotu či v neděli ven. Naše výlety směřují do okolí České Třebové. Cestou hrajeme různé hry, poznáváme přírodu a užíváme si společných chvil na čerstvém vzduchu.

 • V lednu jsme jako každoročně zamířili na Kozlov, kde jsme podpořili probíhající akci Zimní táboření. Na sněhu jsme si opekli buřtíky a v tombole děti vyhrály zajímavé ceny. Vítání prázdnin na Richterově chatě bylo plné her a radostí z nastávajícího volna. Z důvodu nástupu D. Hruškové na mateřskou dovolenou byly tyto akce dočasně přerušeny.


8. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

  Ekologická výchova a osvěta jsou podstatnou součástí aktivit ČSOP. Jejím prostřednictvím se snažíme přiblížit veřejnosti obsah naší práce, nabídnout informace o stavu přírody, seznámit s možností její ochrany a šetrného způsobu života.

  Ekocentrum Červenka sídlí v budově Základní školy v Habrmanově ulici 1500, Česká Třebová. Je akreditované ÚVR ČSOP. Umožňuje činnost MOP, klubovou činnost pro členy ZO i pro veřejnost, je sídlem ekoporadny, pořádají se zde dílny, přednášky, výukové programy a dny otevřených dveří.

  Práce v ekocentru se dělí na několik činností.

  I. Osvětová činnost

  „Ochrana přírody může být jen tehdy úspěšná, bude-li pochopena naprostou většinou obyvatelstva. Proto má pro ochranu přírody zásadní význam výchovná práce, a to především práce s mládeží. Je třeba zdůraznit, že při výchovné práci musíme chápat poněkud šířeji: nám pomáhá každé probuzení zájmu dětí i mladých lidí o přírodu, její hlubší poznávání a správné porozumění pro ni, ovšem plně v duchu ochranářských zásad.“

  F. Dušánek

  • V Písečné se uskutečnila brigáda na vyčištění potoka Potočnice (1.3.)

  • V rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme svět“ se konal úklid okolo řeky Třebovky společně s rybáři.

  • Regionální přírodovědné soutěže pro I. a II. stupeň ZŠ a SŠ se uskutečnily v květnu.

  • Mineralogická olympiáda je organizována Mineralogickým klubem Česká Třebová ve spolupráci se ZO (květen).

  • Exkurze Přehrada Les království a Safari ZOO Dvůr Králové nad Labem se velmi líbila (31.5.).

  • Javorková stezka ke Dni zvířat (4.10.).

  • Uzamčení Zlaté studánky spojené s podzimním úklidem (29.10.).

  Přednášky a besedy

  • „Kdysi české – stále hezké: Kladsko“ – Mgr. Zdeněk Hűbner

  • Afrika snů a poznání – Alena Pirklová (24.2.)

  • Pěší safari za zvířaty Tanzánie – Dr. Jiří Štyrský (17.3.)

  • „Po roce Vánoce … aneb návrat do Andalusie“ – Mgr. Zdeněk Hűbner (17.4.)

  • Coventry – Eva Kohoutková (26.5.)

  • Ja-blko, Ty-blko, On-blko - Mgr. Jitka Studénková (23.10.)

  • Aljaška ve stopách traperů a zlatokopů – Jiří Čípa (24.11.)

  • Ze Špindlu do Hřenska aneb putování po Labské cyklostezce – Mgr. Zdeněk Hűbner

  II. Výuková činnost a výukové programy v roce 2014

  V roce 2014 se uskutečnilo 38 výukových programů, kterých se zúčastnilo 771 žáků místních ZŠ i MŠ, ale také ZŠ a MŠ Třebovice, Rudoltice, Řetová. Z nabídky byly nejvíce objednávány programy Hurá zima, Velikonoce, Tajemství vody, Velká plavba, Krtkova domácnost, Ruční papír.

  Výukové programy představují 1009 hodin čistého času práce s dětmi ve VP. Počet hodin přípravy na VP nelze spočítat.

  VP zajišťovaly lektorky: Alena Mistrová, Marie Hyšková, Květa Klaclová, Pavlína Vomáčková

  III. Vzdělávací činnost

  V této oblasti je činnost zaměřena na dílny s přírodními materiály. Cílem je zachovat a oživit stará a často zapomenutá lidová řemesla formou jednodenních kurzů. O oblibě svědčí hojná účast.

  Letos byla tato činnost obohacena o kurzy tkaní různými technikami. Lektorkami byly Fialová Hana a Mistrová Alena.

  Tác na nožičce z pedigu – H. Fialová (20.2.)

  Jarní věnec a truhlík – H. Fialová (20.3.)

  Karetkové tkaní na vyrobených karetkách – A. Mistrová (21.3.)

  Začátky floristiky – H. Fialová (10.4.)

  Tkaní na kolíkovém stavu – A. Mistrová (25.4.)

  Tkaní na stolním listovém stavu a kolíkovém stavu – A. Mistrová (23.5.)

  Podzimní truhlík – H. Fialová (11.9.)

  Tkaní různými technikami – A. Mistrová (11.10.)

  Sušená květina z trávy a dušičkový věnec z plodů – H. Fialová (16.10.)

  Adventní věnec – H. Fialová (20.11.)

  Vánoční workshop aneb 1+9 – P. Vomáčková (7.12.)

  CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ - JÓGA je pořádáno každé úterý v tělocvičně ZŠ Habrmanova v České Třebové. Vedou je cvičitelky jógy: Marie Hyšková a Jana Cejnarová. Cílem cvičení je zdravý životní styl. Cvičení pro zdraví napomáhá uklidnění mysli, překonání stresu a uvolnění svalů v těle.

  IV. Poradenská činnost – ekoporadna

  Poradenskou činnost zajišťuje ZO ČSOP Zlatá studánka v Ekocentru Červenka. Ekocentrum sídlí v budově ZŠ Habrmanova Česká Třebová a má samostatný vchod označený cedulí.

  Poradna poskytuje služby tematicky zaměřené na aktuální ekologická témata. Provozní doba ekologické poradny je v pondělí od 12-16 hodin a ve čtvrtek od 8-12 hodin. Mimo tuto dobu také na mobilu a elektronicky. V ekocentru jsou k nahlédnutí a případnému zapůjčení propagační materiály týkající se ochrany přírody a životního prostředí. Ekocentrum disponuje i přírodovědnými časopisy, vypůjčit lze i knihy.


9. HOSPODAŘENÍ

  ROZVAHA

  AKTIVA v Kč

  • Aktiva celkem, stav k prvnímu dnu účet. období............151 123,70
  • stav k poslednímu dni účet. období...............................161 691,10

  PASIVA v Kč

  • A. Vlastní zdroje celkem, stav k prvnímu dnu účet. obd..151 123,70
  • stav k poslednímu dni účet. období................................161 691,17
  • Pasiva celkem, stav k prvnímu dnu účet. období.............151 123,70
  • stav k poslednímu dni účet. období................................161 691,17
  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V Kč
  • I. Spotřebované nákupy celkem........................................13 066,00
  • II. Služby celkem..............................................................82 793,72
  • V. Ostatní náklady celkem.................................................1 079,50
  • Náklady celkem................................................................96 939,22
  • IV. Ostatní výnosy celkem................................................29 506,69
  • VII. Provozní dotace celkem...............................................78 000,00
  • Výnosy celkem.................................................................107 506,69
  • C. Výsledek hospodaření před zdaněním.........................- 10 567,47
  • D. Výsledek hospodaření po zdanění...............................- 10 567,47

  10. KONTAKTY

   Adresa: ZO ČSOP Zlatá Studánka

   Matyášova 937 56002 Česká Třebová

   Webová stránka: http://www.zlatastudanka.ctrebova.cz

   E-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz

   Kontakty na členy výboru ZO ČSOP:

   předsedkyně M: 605 717 350 e-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz (Vomáčková P.)

   hospodářka M: 608 233 044 e-mail: duskhana@seznam.cz (Dušková H.)

   jednatelka M: 604 158 493 e-mail: kvasna@centrum.cz (Hrušková D.)

   Bankovní spojení:

   Česká spořitelna a. s. Česká Třebová

   číslo účtu: 132 770 5349/0800

   IČO:711 881 69


  11. PODĚKOVÁNÍ

   ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

   Poděkování všem členům organizace, kteří se na činnosti v roce 2014 podíleli. Pracují obětavě, ve svém volnu a bez nároků na honorář.

   Ústřední výkonná rada ČSOP Praha

   ZŠ Habrmanova Česká Třebová

   Město Česká Třebová

   Pardubický kraj

   Eko Bi s. r. o. Česká Třebová

   EC Paleta Pardubice

   Lesy České republiky s. p.

   Ing. Jiří Bureš

   Marek Stránský

   Mgr. Josef Kvičera

   Hana Fialová

   PaedDr. Jiří Štyrský

   Mgr. Milan Michalski

   NET4GAS

   Re - Montage, s.r.o.


  12. OBSAH

   1. Kdo jsme

   2. Členská základna

   3. Činnost výboru

   4. Prezentace ZO ČSOP na Dni Země v Č. Třebové na Starém Náměstí

   5. Richterova chata

   6. Ochrana biodiverzity

   7. Práce s dětmi a mládeží

   8. Ekologická výchova

   - osvětová činnost

   - výuková činnost a výukové programy v roce 2014

   - vzdělávací činnost

   - poradenská činnost

   9. Hospodaření v roce 2014

   10. Kontakty

   11. Poděkování

   12. Obsah

   EKOLOGICKÁ PORADNA

   Ekoporadna Ekocentrum Červenka

   ZO ČSOP Zlatá studánka – Česká Třebová

   Provozní doba: Po 12.00 – 16.00, Čt 8.00 – 12.00 nebo dle dohody

   Telefon: 605 717 350

   E-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek

Novinky
00.00.0000:
Pondělí 1.11. - PLETENÍ Čtvrtek 11.11. - PŘEDNÁŠKA O VČELÁCH Pondělí 15.11. - PLETENÍ PONOŽEK NA 2 JEHLICÍCH

Blí? k p?írod?

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.