ČSOP ZO ČSOP Zlatá Studánka Česká Třebová
Dnešní datum: 16. 07. 2024  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Galerie :: Odkazy  

Vyhledávání

Vyhledat text

sex shop

Kontakt
ZO ČSOP Zlatá Studánka

e-mail: Pavlina.Vomackova@seznam.cz sex shop

* VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Vydáno dne 29. 12. 2016 (1221 přečtení)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015


1. KDO JSME

 • Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je pobočný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Naším posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.
 • Z naší činnosti:
 • - Provádíme vzdělávání a osvětu veřejnosti: organizujeme Den Země, Den zvířat, Ukliďme svět, přednášky, exkurze aj.
 • - Oblíbené jsou ekovýchovné výukové programy pro děti základních a mateřských škol.
 • - Základní organizace pořádá dílny aranžování z přírodních materiálů.
 • - Ekoporadna byla k dispozici při akcích pořádaných organizací, na telefonu předsedkyně, na e-mailu.
 • - Program Zelená karta ČSOP „Technická památka Mlýn v Písečné čp. 35“pokračuje pod vedením p. Hany Maarové.
 • - Oblíbené jsou odborné exkurze po zajímavých místech v naší zemi.
 • - Kampaně jako Den Země mají ve městě tradici.

2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA

  Počet členů k 31.12. 2015: 42 členů.

  Složení výboru ZO ČSOP

  Výbor ZO pracoval v tomto složení:
 • Pavlína Vomáčková předsedkyně
 • Hana Dušková hospodářka, účetní
 • Darina Hrušková jednatelka
 • Květa Klaclová členka výboru
 • Alena Mistrová členka výboru + správce Richterovy chaty
 • Marie Hyšková členka výboru
 • Antonín Drašnar člen výboru
 • Hana Fialová členka výboru
 • Vlasta Tomková členka výboru
 • Olga Kadlecová revizorka

3. ČINNOST VÝBORU

  Výbor základní organizace se sešel 10krát. Svolány byly celkem 3 členské schůze: Výroční členská schůze 18.3., členská schůze 22.10. a Vánoční setkání pro členy a příznivce ZO ČSOP Zlatá studánka 16.12.2015.

  Výbor připravil a podal žádosti o přidělení grantů a dotací:

 • - Granty Pardubického kraje pro rok 2015 (Grant z programu Vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti životního prostředí „Ekocentrum Červenka - středisko environmentální výchovy“ - na činnost a provoz Ekocentra Červenka).
 • - Finanční dotace Města Česká Třebová – příspěvek na činnost
 • Podepsána nová smlouva s ředitelstvím ZŠ Habrmanova – od 1.1.2015 ZO platí za nájem z místností pronajatých pro činnost organizace.
 • Školení Fundraising, marketing a finanční řízení v neziskových organizacích se zúčastnila A. Mistrová
 • Celorepublikové setkání členů ČSOP v Chřibech se zúčastnili: P.+A.+M.+P. Vomáčkovi, H. Dušková, A. Mistrová, L. Mistr, M. Hyšková, O. Kadlecová, V. Tomková L. Tomek a E. Kodytková.
 • Sněmu ČSOP v Brně se zúčastnila předsedkyně organizace P. Vomáčková. Na sněmu byla předána ocenění Příroda děkuje, Svaz děkuje. Proběhly volby staronového vedení ČSOP, členů ÚVR. Dále byly schváleny nové Stanovy ČSOP.
 • Město Česká Třebová poděkovalo organizaci za práci pro občany města. Pokračuje spolupráce s médii: Českotřebovský zpravodaj, Orlický deník, OIK TV.

4. PREZENTACE ZO ČSOP NA DNI ZEMĚ V Č. TŘEBOVÉ NA STARÉM NÁMĚSTÍ DNE 6. KVĚTNA 2015


5. RICHTEROVA CHATA

  Richterovu chatu v lese nad údolím Skuhrovského potoka má ZO ve výpůjčce od Města Česká Třebová od srpna 2006. Byla půjčena pro zájmovou činnost dětí a mládeže a činnost ZO. Oproti jiným letům byla chata v roce 2015 minimálně využívána.

  Během roku 2015 proběhla 5x kontrola na chatě. Z důvodu velmi suchého počasí jsme sekali pouze jednou. Ve středu 17. 6. zde proběhla výborová schůze spojená s opečením buřtíků.

  Na všem se podílejí členové výboru a hlavně manželé Mistrovi - správci chaty.


6. OCHRANA BIODIVERZITY

 • Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o cenné biotopy či podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů patří mezi základní poslání svazu. Péče o Živou zahradu pokračovala i v roce 2015 kontrolou příbytků pro zvířata. Živá zahrada byla vytvořena a zpřístupněna projektem "Ochrana biodiverzity v roce 2007". Umístěné ptačí budky (12 ks), zásobní krmítka, budky pro hmyz, ježky a čmeláky přispívají k zachování a dalšímu oživování školní zahrady. Informační tabule byla poškozena povětrnostními vlivy, byla sejmuta a připravena pro renovaci. Areál zahrady byl obohacen vytvořením Geoparku (horniny, zkameněliny). Dílo vzniklo z iniciativy Mgr. Milana Michalského, vedoucího Minerálního klubu Česká Třebová, v rámci projektu „Škola hrou v kraji Komenského“. Obohatí výuku přírodovědných předmětů zdejších škol a je přístupný veřejnosti.

 • Ekosystémy potoka Potočnice, VKP dle zákona o ochraně přírody č. 114/1992 Sb., zůstávají nadále v pozornosti ZO ČSOP Zlatá studánka. Monitoring bude pokračovat, louka bude jednou ročně pokosena.

 • V termínu 26.3.-20.4.2015 probíhal společně s ČSOP Podorlicko transfer obojživelníků v Přívratě. Přeneseno bylo více než 10 000 kusů obojživelníků.


7. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

  Ekologická výchova a osvěta jsou podstatnou součástí aktivit ČSOP. Jejím prostřednictvím se snažíme přiblížit veřejnosti obsah naší práce, nabídnout informace o stavu přírody, seznámit s možností její ochrany a šetrného způsobu života.

  Ekocentrum Červenka sídlí v budově Základní školy v Habrmanově ulici 1500, Česká Třebová. Je akreditované ÚVR ČSOP. Umožňuje činnost MOP, klubovou činnost pro členy ZO i pro veřejnost, je sídlem ekoporadny, pořádají se zde dílny, přednášky, výukové programy a dny otevřených dveří.

  Práce v ekocentru se dělí na několik činností.

  I. Osvětová činnost

  • V rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme svět“ se konal úklid Aleje Maxe Švabinského od Kozlova po Č. Třebovou (9.4.)

  • Otvírání Zlaté studánky (18.4.)

  • Den Země (6.5.)

  • Hurá prázdniny – Den s dobrovolníky (27.6.)

  • Den bez aut (20.9.)

  • Javorková stezka ke Dni zvířat (3.10.)

  • Uzamykání Zlaté studánky (24.10.)

  Přednášky a exkurze

  • přednáška: Island – ostrov ohně a ledu - Jiří Čípa (26.1.)

  • přednáška: Dolomity – botanický ráj - Dr. Jiří Štyrský (23.2.)

  • exkurze do Královy zahrady (21.3.)

  • přednáška: Expedice Afrika 2011 - manželé Karlíkovi (30.3.)

  • exkurze do Písečné (11.4.)

  • přednáška: Koktejl Vietnam a Thajsko - manželé Karlíkovi (27.4.)

  • přednáška: Srí Lanka – manželé Karlíkovi (25.5.)

  • exkurze na Třebovské stěny – Myšinu (28.5.)

  • přednáška: Stromy, stromy, stromy – A. Radil (22.10.)

  II. Výuková činnost a výukové programy v roce 2015

  V roce 2015 se uskutečnilo 15 programů, kterých se zúčastnilo 290 žáků místních základních škol, ale i mateřských škol jako třeba i Dlouhá Třebová. Nabídku máme na 8 výukových programů: Hurá zima, Tajemství rybníka, Velká plavba, což je zaměření na zdravou výživu, Krtkova domácnost, Tajemství vody, Velikonoce, Ruční papír a odpady, Vánoce. V roce 2015 byl největší zájem o rukodělné programy Velikonoce a Vánoce, ze kterých si děti odnesly vlastnoručně vyrobené dárečky a dozvěděly se, jak se tyto svátky slavily v dřívějších dobách.

  Výukové programy představují necelých 400 hodin čistého času práce s dětmi ve VP. Počet hodin přípravy na VP nelze spočítat.

  VP zajišťovaly lektorky Alena Mistrová, Marie Hyšková a Pavlína Vomáčková.

  III. Vzdělávací činnost

  V této oblasti je činnost zaměřena na dílny s přírodními materiály. Cílem je zachovat a oživit stará a často zapomenutá lidová řemesla formou jednodenních kurzů. O oblibě svědčí hojná účast.

  Lektorkou byla Hana Fialová.

  • Velikonoční dekorace z ručního papíru (24.3.)

  • Tvořivá dílna – Ošatka na chleba (16.4.)

  • Tvořivá dílna - Netradiční adventní věnec (24.11.)

  • Tvořivá dílna - Vánoční svícen (15.12.)

  CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ - JÓGA je pořádáno každé úterý v tělocvičně ZŠ Habrmanova v České Třebové. Vedou je cvičitelky jógy: Marie Hyšková a Jana Cejnarová. Cílem cvičení je zdravý životní styl. Cvičení pro zdraví napomáhá uklidnění mysli, překonání stresu a uvolnění svalů v těle.

  IV. Poradenská činnost – ekoporadna

  Poradenskou činnost zajišťuje ZO ČSOP Zlatá studánka v Ekocentru Červenka. Ekocentrum sídlí v budově ZŠ Habrmanova Česká Třebová a má samostatný vchod označený cedulí.

  Poradna poskytuje služby tematicky zaměřené na aktuální ekologická témata. Provozní doba ekologické poradny je po telefonické domluvě kdykoliv v pracovní době. Služby jsou poskytovány při akcích organizace, telefonicky i e-mailem zdarma.

  V ekocentru jsou k nahlédnutí a případnému zapůjčení propagační materiály týkající se ochrany přírody a životního prostředí. Ekocentrum disponuje i přírodovědnými časopisy, vypůjčit lze i knihy.


8. HOSPODAŘENÍ

  V Ý K A Z zisku a ztráty ke dni 31.12.2015
 • Náklady...................... Hlavní činnost
 • Spotřeba materiálu .... 35 075,69
 • Opravy a udržování .... 968,-
 • Náklady na reprezentaci ..... 1 100,-
 • Ostatní služby.... 48 565,-
 • Poplatky banky ..... 522,17
 • Náklady celkem ....... 86 230,86
 • Výnosy
 • Úroky ........ 13,30
 • Jiné ostatní výnosy ........ 11 946,-
 • Přijaté členské příspěvky ...... 1 250,-
 • Provozní dotace .....-. 50 000,-
 • Výnosy celkem ..... 63 209,30
 • Hospodářský výsledek ...... - 23 021,56
 • A K T I V A
 • Stav k prvnímu dni účet.období Stav k poslednímu dni účet.období
 • Pokladna 20,- .... 367,-
 • Účty v bankách 161 671,17 .... 138 302,61
 • Aktiva celkem
 • 161 691,17 .... 138 669,61
 • P A S I V A
 • Vlastní jmění 11 203,19 .... 11 203,19
 • Výsledek hospodaření celkem 150 487,98 .... 127 466,42
 • Pasiva celkem
 • 161 691,17 .... 138 669,61
 • R O Z V A H A k e dni 31.12.2015

9. VZPOMÍNKA

  Zemřela Marie Pechancová

  Ve věku 83 let zemřela 8.1.2015 zakládající členka ČSOP v České Třebové paní Marie Pechancová. Celý život zasvětila práci pro přírodu a semkla kolem sebe velkou skupinu lidí, kterou nakazila svým krásným vztahem k přírodě i lidem. Vytvořila svým jménem a neutuchající činností legendu, kterou následují generace ochránců přírody a zájemců o ekologickou výchovu.

  Paní Mgr. Marie Pechancová se narodila v r. 1932. Byla oblíbenou a uznávanou profesorkou přírodopisu na gymnáziu v České Třebové. Zakládala první základní organizaci ČSOP v České Třebové před 36 lety, která byla i první organizací založenou na okrese Ústí nad Orlicí. Po celou dobu byla aktivním členem této organizace a její dlouholetou předsedkyní. Podporovala a sdružovala také ostatní organizace ČSOP na okrese Ústí nad Orlicí, kde je dnes několik aktivních ZO ČSOP. To je zásluhou paní Marie Pechancové, která nejenom v kritickém období po roce 1989 dovedla ZO podpořit a udržet v aktivní činnosti především v oblasti environmentální výchovy.

  Aktivně se účastnila všech akcí ČSOP v okrese Ústí nad Orlicí, byla odbornou poradkyní na okresních kolech biologické olympiády, vedla další soutěže studentů, podílela se na výsadbě zeleně, vyhlašování chráněných území na okrese Ústí nad Orlicí, budování naučných stezek, organizování ochranářských výstav, zabývala se ochranou ptactva… - jsou to stovky akcí a aktivit a její stopa je v tomto ohledu nesmazatelná.

  Vedla vydávání regionálního Zpravodaje ČSOP a napsala do něj podstatnou část odborných příspěvků. Byla odbornou poradkyní členům její domovské organizace ZO ČSOP Zlatá studánka v České Třebové a vykonávala funkci předsedkyně Regionálního sdružení základních organizací v Ústí nad Orlicí. Spolupracovala s pracovníky státní správy a samosprávy v oblasti ŽP, účastní se práce krajských komisí environmentální výchovy a stále pomáhá s přípravou nových projektů. Paní Marie Pechancová byla vzorem venkovských vzdělanců v tom nejlepším smyslu slova, skromných a pracovitých lidí, kteří jsou tahouny svého okolí, kteří neočekávají slávu a popularitu, ale kteří si zaslouží jako nikdo jiný vzpomínku jako ocenění své celoživotní práce.

  S úctou Jiří Bureš (koordinátor environmentální výchovy Pardubického kraje)


10. KONTAKTY

  Adresa: ZO ČSOP Zlatá studánka

  Matyášova 937 56002 Česká Třebová

  Webová stránka: http://www.zlatastudanka.ctrebova.cz

  E-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz

  Kontakty na členy výboru ZO ČSOP:

  Předsedkyně – Pavlína Vomáčková

  M: 605 717 350 e-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz

  Hospodářka – Hana Dušková

  M: 608 233 044 e-mail: duskhana@seznam.cz

  Jednatelka – Darina Hrušková

  M: 604 158 493 e-mail: kvasna@centrum.cz

  Bankovní spojení:

  Česká spořitelna a. s. Česká Třebová

  číslo účtu: 132 770 5349/0800

  IČO:711 881 69


11. PODĚKOVÁNÍ

  Poděkování patří všem členům organizace, kteří se na činnosti v roce 2015 podíleli. Pracují obětavě, ve svém volnu a bez nároků na honorář.

  Ústřední výkonná rada ČSOP Praha

  ZŠ Habrmanova Česká Třebová

  Město Česká Třebová

  Pardubický kraj

  Eko Bi s. r. o. Česká Třebová

  EC Paleta Pardubice

  Lesy České republiky s. p.

  Marek Stránský

  Hana Fialová

  PaedDr. Jiří Štyrský

  Mgr. Milan Michalski

  NET4GAS


12. OBSAH

  1. Kdo jsme

  2. Členská základna

  3. Činnost výboru

  4. Prezentace ZO ČSOP na Dni Země v Č. Třebové na Starém Náměstí

  5. Richterova chata

  6. Ochrana biodiverzity

  7. Ekologická výchova

  - osvětová činnost

  - výuková činnost a výukové programy v roce 2015

  - vzdělávací činnost

  - poradenská činnost

  8. Hospodaření v roce 2015

  9. Vzpomínka

  10. Kontakty

  11. Poděkování

  12. Obsah

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek

Novinky
00.00.0000:
Pondělí 1.11. - PLETENÍ Čtvrtek 11.11. - PŘEDNÁŠKA O VČELÁCH Pondělí 15.11. - PLETENÍ PONOŽEK NA 2 JEHLICÍCH

Blí? k p?írod?

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.